REPUBLIKA AKADEMIK APARTS KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Republika Akademik Aparts (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Şirketimiz Tarafından Toplanan Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz tarafından, müşterilerimiz, çalışanlarımız, potansiyel müşterilerimiz ve çalışan adaylarımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, çalışan adayı bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama bilgisi kategorilerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; aracı kurum faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, aracı kurum hizmetlerimizden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi başta olmak üzere;

Şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; Şirketin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, Şirket insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.

Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketimiz’a ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetiminin sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi.

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar.

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimiz iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen müşteri memnuniyeti operasyonları.

Şirketimiz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Şirketimiz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,

Şirketimiz bina ve şubelerini ziyaretlerinize ilişkin güvenliğin sağlanması ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla, ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimiza Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No: 209 K: 18 Şişli 34394 İstanbul, Türkiye adresi üzerinden yazılı olarak iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

REPUBLIKA AKADEMIK APARTS KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ | Republika