REPUBLIKA APARTS ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

REPUBLİKA AKADEMİK APARTS

ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde kurulmuş Ortaköy Aparts Otelcilik A.Ş., Çakmaklı Aparts Otelcilik A.Ş., Sefaköy Aparts Otelcilik A.Ş., Republika Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. ve Maslak Aparts Otelcilik A.Ş. (bundan böyle birlikte “Republika Akademik Aparts” olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz, ziyaretiniz kapsamında Republika Akademik Aparts’ların ve Republika Akademik Aparts’larla ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin ve şirketlerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve Republika Akademik Aparts tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Republika Akademik Aparts’ların meşru menfaati için zorunlu olma” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Republika Akademik Aparts’ların meşru menfaati için zorunlu olma” ve “Republika Akademik Aparts’ların hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi” amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ziyaretiniz esnasında Republika Akademik Aparts tarafından fiziki yöntemler ile Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Republika Akademik Aparts’ların meşru menfaati için zorunlu olma” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen şartlara dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, bu metnin a) ve b) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında lişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel veirlerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına ragmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen veirlerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıdaki sağlanan haklarınıza yönelik başvuruların aşağıda bulabileceğiniz Republika Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Republika Akademik Aparts’lara iletebilirsiniz. Talebinizin Republika Akademik Aparts’lara ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

REPUBLIKA APARTS ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ | Republika