REPUBLIKA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

REPUBLIKA AKADEMİK APARTS
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

• Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; başvuruda bulunduğunuz aşağıda yer alan Bilgili Holding Grubu’nda bünyesinde bulunan Ortaköy Aparts Otelcilik A.Ş., Sefaköy Aparts Otelcilik A.Ş., Çakmaklı Aparts Otelcilik A.Ş., Republika Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Maslak Aparts Otelcilik A.Ş. (bundan böyle birlikte “Republika Akademik Aparts” olarak anılacaktır) şirketlerinden ilişkiniz olan şirket (“Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere (“www.republika.com.tr”) adresinde Bilgili Holding Grubu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Bilgili Holding Grubu bünyesinde bulunan güncel listesine Website’den ulaşabilirsiniz.

• Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Şirket, kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (resimleriniz ve uyruğunuz başta olmak üzere özel nitelikteki kişisel veriler de dahil olmak üzere) kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işleyebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; tedarikçilerimizle, grup şirketlerimizle, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla iş başvurusu yapmanız dolayısıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.republika.com.tr/’den ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

REPUBLIKA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ | Republika