REPUBLIKA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

REPUBLIKA AKADEMİK APARTS

ÇALIŞANIN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerimin Korunması Kanunu kapsamında Bilgili Holding Grubu’nda bünyesinde bulunan Ortaköy Aparts Otelcilik A.Ş., Sefaköy Aparts Otelcilik A.Ş., Çakmaklı Aparts Otelcilik A.Ş., Republika Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Maslak Aparts Otelcilik A.Ş. (bundan böyle birlikte “Republika Aparts” olarak anılacaktır) şirketlerinden ilişkiniz olan şirket (“İşveren”)  aşağıda belirtilen kişisel verilerimi, veri sorumlusu olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • Kişisel veri; kimlik verisi, iletişim verisi, özel nitelikli kişisel veri, eğitim verisi, finansal veriler, iş deneyimi verisi, görsel veri, web sitesi/uygulama kullanım verileri dahil tüm kişisel verilerim
 • Kimlik verisi; Adım, soyadım, kızlı soyadım, doğum tarihim ve yerim, anne-baba adım, annemin kızlık soyadı, cinsiyetim, medeni durumum, milliyetim
 • İletişim verisi; E-posta adresim, adresim, cep telefon numaram,
 • Özel nitelikli kişisel veri; Paylaştığım dini görüşüm, etnik kökenim ve ırkıma ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgilerim, parmak izim, İşveren’e sunduğum veya İşveren tarafından iş ilişkisi çerçevesinde çekilen fotoğraflarım,  adli sicil kaydım, dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgilerim, sağlığıma ilişkin bilgiler (kan grubu, sağlık raporunda yazılan bilgiler, Bireysel Emeklilik Sistemi ve/veya varsa özel sağlık sigortası için gerekli olan sağlık bilgileri)
 • Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığım seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi
 • Finansal veriler; IBAN bilgilerim, hesap bilgilerim, maaş (net/brüt) bilgilerim,
 • İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanım, iş deneyimlerim (firma isimleri, çalışmış olduğum dönemler, iş tanımı)
 • Görsel veri; Bana ait fotoğraf, görüntü kayıtları
 • Web sitesi/Uygulama kullanım verileri; Yukarıda detaylandırılan Kimlik Verilerim, İletişim Verilerim, Eğitim Verilerim, Görsel Verilerim, Netsis programına yüklenen kişisel verilerim
 • Diğer; Sürücü belgesi verilerim, boy-kilom, bedenim, ayakkabı numaram, yetkinliklerim, hobilerim, maaş beklentim, askerlik durumum, referans bilgilerim (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası), acil durumda aranması gereken kişinin (adı-soyadı, yakınlık derecesi, telefon numarası) bilgileri, anne/baba/eş/ çocuklarımın bilgileri (adı soyadı, mesleği, yaşları, doğum tarihleri) IP adresim, log kayıtlarım

Kişisel verilerimin İşveren tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebileceğini kabul ve beyan ederim:

 • İşverenin İş Sözleşmesi’nden doğan doğrudan veya dolaylı yükümlülüklerini yerine getirmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan zorunlulukların yerine getirilmesi,
 • Etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, çalışan performanslarının değerlendirilmesi, ayrıca sözleşmeden doğan, çalışan yönetimi, kariyer ve organizasyonel gelişim kararlarının etkin ve doğru alınabilmesi, iş dağılımı ve ücret, prim, emeklilik, sağlık, sigorta ve izin gibi çalışan haklarının yönetimi de dâhil olmak üzere, yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • İşverenin eğitim planı ve takipleri yapmasına imkân sağlanması;
 • Sözleşmeden doğan yükümlülüklere, İşverenin politikalarına ve uygulama kurallarına uyumun takip edilmesi;
 • İş güvenliğinin sağlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi;
 • Çalışanların isim, pozisyon/unvan ve konum, iş sözleşmesi bilgileri ve rapor kanalları gibi bilgileri içeren bir veya daha fazla dâhili ve harici çalışan dizinlerinin oluşturulması;
 • Yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması;
 • Sağlık kayıtlarının ve tıbbi raporların tutulması, depolanması ve hazırlanması (hastalık sebebiyle izinli olunan günlerin takip edilmesi, sağlık giderlerinin hesaplanması ve çalışana sağlanacak menfaatlerin yönetimi ile çalışanın işe elverişliliğin tespiti ve iş yerinde gerekli ayarlamaların yapılması amaçlarıyla);
 • Performans değerlendirmelerinin, disiplin ve şikâyet duruşmalarının ve iç soruşturmaların yürütülmesi için gereken bilgilerin toplanması,
 • Çalışan devam kontrol sistemleri üzerinde şirket personelinin iş ortamında güvenlik ve operasyonun sürekliliği amacıyla takip edilmesi,
 • Sistemde çalışanların kapılardan ve turnikelerden giriş çıkışlarının kontrol edilmesi, çalışma saatlerinin ayarlanması, iş ortamı güvenliğinin sağlanması, acil durumlarda çalışanın bilgilerine ulaşılabilmesi ve kimlik doğrulamaların yapılabilmesi,
 • İş ilişkisinin sona ermesinden sonra çalışan geçmişine ilişkin veri tabanının tutulması ya da bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması
 • Mevcut çalışanlara yeni iş fırsatları sunmaya yönelik gerekli değerlendirmenin yapılması ve işe alım/değişiklik sürecinin gerçekleştirilmesi,
 • Mevcut İşveren kuralları ve politikaları çerçevesinde işlenmesinin öngörülmüş ve gerekli olması.

Kişisel verilerimin, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde İşveren tarafından aşağıda belirtilen kişilere/kurum ve kuruluşlara aktarılabileceğini ve bu verilerimin sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla İşveren tarafından aşağıdaki yöntemlerle toplanabileceğini kabul ve beyan ederim:

 • İlgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişiler ile
 • İşverenin çalışanları, hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, grup şirketleri, hizmet aldığı ve/veya işbirliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişileri ile (Grup şirketlerin güncel listesinde www.bilgiliholding.com adresinden ulaşılabilir.)

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğumu biliyorum:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerimin işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve kişisel verilerimin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerimin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarıma yönelik başvurularımı, https://www.republika.com.tr/ adresinden ulaşabileceğim Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak İşveren’e iletebilirim. Talebimin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurumun ücretsiz olarak sonuçlandırılacağını ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafımdan ücret talep edilebileceğini biliyorum.

ÇALIŞANIN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

İşbu Muvafakatname ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca kişisel verilerime ilişkin haklarımı bildiğimi, İşveren’in bu haklarım konusunda beni aydınlattığını ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda toplanması işlenmesi, aktarılması ve saklanmasına açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Ad – Soyad:

Tarih:

İmza:

REPUBLIKA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ | Republika